WAŻNA INFORMACJA: SPORY DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I USŁUG ZARLA PODLEGAJĄ WIĄŻĄCEMU ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIU SIĘ PRAW DO POZWU ZBIOROWEGO, JAK SZCZEGÓŁOWO opisano W CZĘŚCI „OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO” PONIŻEJ.

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) są umową prawną między Tobą a Zarlą i jej podmiotami powiązanymi, spółkami zależnymi i oddziałami, która może się od czasu do czasu zmieniać (łącznie „Zarla”, „my”, „nas” i "nasz"). Niniejsze warunki mają zastosowanie do strony internetowej Zarla, aplikacji mobilnych oraz innych usług cyfrowych i interaktywnych, które łączą się z niniejszymi Warunkami (łącznie „Usługi”).

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz prawa dostępu do Usług ani korzystania z nich.

Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejsze Warunki. Proszę okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem aktualizacji. Wszelkie zmiany będą publikowane w Usługach. Jeśli nie zgadzasz się lub nie możesz przestrzegać zmodyfikowanych Warunków, musisz zaprzestać korzystania z Usług. Zaktualizowane Warunki wejdą w życie po ich opublikowaniu i będą obowiązywać w przyszłości, chyba że zawiadomienie skierowane do użytkownika stanowi inaczej oraz z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcji niniejszych Warunków dotyczących obowiązkowego arbitrażu i pozwów zbiorowych. Dalsze korzystanie z Usług po każdej takiej aktualizacji oznacza wiążącą akceptację takich zmian.

Do korzystania z Usług mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Dostarczymy Ci te warunki lub opublikujemy je w Usługach w związku z funkcjami, do których mają zastosowanie; są one włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków. Na przykład Polityka prywatności Zarla (określająca sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych oraz Twoja zgoda na takie gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie) jest włączona przez odniesienie i stanowi część niniejszych Warunków. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek dodatkowymi warunkami, które mają zastosowanie do określonej funkcji Usług, dodatkowe warunki będą obowiązywać, ale tylko w zakresie konfliktu.

1. KWALIFIKOWALNOŚĆ I ZAKRES

1.1 Kwalifikowalność. Aby korzystać z Usług, musisz być pełnoletni i kompetentny oraz oświadczać i gwarantować, że jesteś osobą pełnoletnią. Korzystając z Usług w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, oświadczasz nam, że jesteś upoważnionym przedstawicielem tej strony trzeciej i że korzystanie z Usług oznacza akceptację niniejszych Warunków przez tę stronę trzecią. Jeśli wcześniej Zarla zabroniła Ci dostępu do Usług, nie możesz uzyskać dostępu do Usług.

1.2 Używanie poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Usługi są kontrolowane i oferowane przez Zarla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarla nie składa żadnych oświadczeń, że Usługi są odpowiednie do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które uzyskują dostęp do Usług lub korzystają z nich z innych lokalizacji, robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnym prawem.

2. NASZE PRAWA WŁASNOŚCI

2.1 Prawa własności intelektualnej. Usługi są własnością firmy Zarla i są przez nią obsługiwane i zawierają materiały pochodzące w całości lub w części z materiałów dostarczonych przez firmę Zarla i jej partnerów, a także z innych źródeł i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, postanowieniami traktatów międzynarodowych, znakami towarowymi, usługami znaki i inne prawa własności intelektualnej. Usługi są również chronione jako praca zbiorowa lub kompilacja zgodnie z amerykańskimi prawami autorskimi oraz innymi prawami i traktatami. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw autorskich i innych praw, a także wszelkich dodatkowych informacji o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych w Usługach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi zostały opracowane, skompilowane, przygotowane, poprawione, wybrane i zaaranżowane przez Zarlę i inne osoby poprzez zastosowanie metod i standardów osądu opracowanych i zastosowanych przy nakładzie znacznego czasu, wysiłku i pieniędzy oraz stanowią cenną wartość intelektualną własność Zarli i innych. Zgadzasz się chronić prawa własności firmy Zarla i wszystkich innych osób posiadających prawa do Usług w okresie obowiązywania niniejszych Warunków i po ich zakończeniu oraz przestrzegać wszystkich uzasadnionych pisemnych żądań złożonych przez firmę Zarla lub jej dostawców i licencjodawców treści lub w inny sposób („Dostawcy”) w celu ochrony swoich i innych praw umownych, ustawowych i prawa zwyczajowego w Usługach. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Zarla, gdy dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie lub korzystaniu z Usług przez jakąkolwiek osobę lub podmiot lub o jakimkolwiek roszczeniu, że Usługi naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa umowne, ustawowe lub prawa zwyczajowe. Wszystkie obecne i przyszłe prawa do tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, know-how i innych praw własności dowolnego typu zgodnie z prawem dowolnego organu rządowego, krajowego lub zagranicznego, w tym między innymi prawa do i do wszystkie aplikacje i rejestracje związane z Usługami będą, między Tobą a Zarlą, przez cały czas pozostawać jedyną i wyłączną własnością Zarla.

2.2 Używanie Znaków. Nie możesz używać żadnych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, praw autorskich ani logo Zarla w jakikolwiek sposób, który stwarza wrażenie, że takie przedmioty należą do Ciebie lub są z Tobą powiązane lub, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, są używane za zgodą Zarla, i potwierdzasz, że nie masz żadnych praw własności do takich przedmiotów.

3. LICENCJA I ZABRONIONE POSTĘPOWANIE

3.1 Twoja licencja. Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, przyznajemy Ci ograniczone, niewyłączne, niepodlegające podlicencjonowaniu, niezbywalne i odwołalne prawo dostępu do Usług i korzystania z nich na własny użytek zgodny z Warunkami.

3.2 Zabronione zastosowania. Korzystanie z Usług w jakimkolwiek nielegalnym celu lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione. Bez ograniczeń nie będziesz:

Kopiować, pobierać (z wyjątkiem buforowania stron niezbędnego do użytku osobistego lub w inny sposób wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach), modyfikować, rozpowszechniać, publikować, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, transmitować, duplikować, publikować, ponownie publikować, przesyłać, udzielać licencji, inżynierii wstecznej, tworzenia prac pochodnych lub oferowania do sprzedaży jakichkolwiek treści lub innych informacji zawartych w Usługach lub uzyskanych za ich pośrednictwem, w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach lub za uprzednią pisemną zgodą Zarla; Zeskrobuj, uzyskaj dostęp, monitoruj, indeksuj, ramkuj, łącz lub kopiuj treści lub informacje w Usługach, uzyskując dostęp do Usług w sposób zautomatyzowany, przy użyciu dowolnego robota, pająka, skrobaka, robota indeksującego lub innej metody dostępu niż ręczne uzyskiwanie dostępu do publicznie dostępnych części Usług za pośrednictwem przeglądarki lub uzyskiwanie dostępu do Usług za pośrednictwem dowolnego zatwierdzonego interfejsu API; Naruszać ograniczeń w nagłówkach Usług wykluczających roboty, jeśli takie istnieją, ani omijać lub obchodzić innych środków stosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usług;

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

W zakresie, w jakim dokonujesz zakupu produktów oferowanych przez Zarlę w Usługach, zakup ten będzie podlegał odrębnym warunkom sprzedaży przedstawionym na stronie internetowej lub w serwisie internetowym, w którym dokonywany jest zakup.

5. GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA

WYRAŹNIE ROZUMIECIE I ZGADZACIE SIĘ, ŻE:

Ewentualne GWARANCJE DOTYCZĄCE KAŻDEGO PRODUKTU DOSTĘPNEGO W RAMACH USŁUG UDZIELA PRODUCENT TAKIEGO PRODUKTU. WSZYSTKIE PRODUKTY SĄ WYTWARZANE PRZEZ STRONY TRZECIE. KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. Zarla WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NAZWY I NON-. Zarla NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TERMINOWOŚĆ, USUNIĘCIE, NIEPRAWIDŁOWĄ DOSTAWĘ LUB BRAK DOSTARCZENIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB PRZECHOWYWANIA JAKICHKOLWIEK USTAWIEŃ PERSONALIZACJI LUB MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ POBIERANE I WYKORZYSTYWANE NA WYŁĄCZNE UŻYTKOWANIE UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZENIA MOBILNEGO, OPROGRAMOWANIA, TECHNOLOGII LUB UTRATĘ DANYCH DOWOLNEJ TREŚCI. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD PURZarla LUB ZA POŚREDNICTWEM LUB Z USŁUG NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI. USŁUGI NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH ANI PRAWNYCH. SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM W SPRAWIE WSZYSTKICH KWESTII ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, DIAGNOZOWANIEM LUB LECZENIEM JAKICHKOLWIEK STANÓW MEDYCZNYCH ORAZ Z RADCĄ PRAWNĄ W SPRAWIE WSZELKICH WĄTPLIWOŚCI PRAWNYCH. Zarla NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, GWARANCJI ANI OBIETNIC, ŻE PRODUKTY LUB USŁUGI SPEŁNIĄ PAŃSTWA WYMAGANIA LUB OSIĄGNĄ SZCZEGÓLNE WYNIKI, W TYM MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA. Zarla NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚCI OSÓB TRZECICH W USŁUGACH, JAKIEKOLWIEK ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN OSÓB TRZECICH. Zarla NIE WERYFIKUJE ANI NIE WERYFIKUJE UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY IDENTYFIKUJĄ SIĘ JAKO EKSPERTÓW W POSZCZEGÓLNYCH TEMATACH POPRZEZ USŁUGI, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARLA ZA POLEGANIE NA TAKICH EKSPERTÓW, JEŚLI NIE OSIĄGNIĘCIE WYNIKÓW OCZEKIWANYCH W SPRAWIE EKSPERTYZY. OPAKOWANIE, ETYKIETY I INSTRUKCJE MOGĄ ZAWIERAĆ ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW. Zarla SKŁADA WSZYSTKIE ZASTRZEŻENIA W TYM USTĘPIE W IMIENIU WŁASNYM ORAZ LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU Zarla, JEJ URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, CZŁONKOWIE, AKCJONARIUSZE ANI PRZEDSTAWICIELE (ANI WSZYSCY NASTĘPCY I CESJONARIUSZE KAŻDEGO Z POWYŻSZYCH) (ŁĄCZNIE „Zarla” DLA CELÓW TEJ CZĘŚCI) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI POŚREDNIO , SZKODY SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB KARNE WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI ZARLA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY W PRZYPADKU DZIAŁANIA W PRZYPADKU UMOWY, DO ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NARUSZENIE STATUTU LUB INNY SPOSÓB. Zarla NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY WYMIANY PRODUKTÓW, UTRATĘ DOCHODÓW LUB UTRATĘ DOBREJ WOLI. W ŻADNYM PRZYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT LUB USŁUGĘ, KTÓREJ DOTYCZY ROSZCZENIE LUB, JEŚLI ROSZCZENIE NIE DOTYCZY PRODUKTU LUB USŁUGI, 100 USD.

Zarla NIE GWARANTUJE, NIE POTWIERDZA, ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN POLOWANYCH LUB POŁĄCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, A Zarla NIE BĘDZIE ANI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Zarla NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻLIWE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK DOBROWOLNIE PRZYJMUJE RYZYKO USZKODZENIA LUB USZKODZENIA Z POWYŻSZEGO. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE JEST ZASADNICZY I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się §1542 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, który stanowi: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​​​istnieją na jego korzyść w momencie wykonania zwolnienia, co jeśli jest mu znany, musiało to w istotny sposób wpłynąć na jego ugodę z dłużnikiem”. To wydanie obejmuje czyny przestępcze innych osób.

7. ODSZKODOWANIE

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ Z ODSZKODOWANIEM, BRONIĄ I POTRZYMAĆ ZARLĘ I JEJ DYREKTORÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW, AKCJONARIUSZY LUB PRZEDSTAWICIELI (I WSZYSTKICH NASTĘPCZYCH I CESJONACH KAŻDEGO Z POWYŻSZYCH), BEZ SZKODLIWOŚCI, OGRANICZENIA I OGRANICZENIA , ROZSĄDNE OPŁATY I WYPŁATY ADWOKATÓW DOKONYWANE PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG, POŁĄCZENIEM Z USŁUGAMI, NARUSZENIEM WARUNKÓW LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI Zarla, NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA PRZESYŁANIE, PRZESYŁANIE LUB PRZESYŁANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I/LUB NARUSZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK PRAW INNYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, NA WŁASNY KOSZT, DO WYŁĄCZENIA OBRONY I KONTROLI TAKICH SPORÓW, A W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIESZ WSPÓŁPRACOWAŁ Z NAMI W ZAKRESIE DOSTĘPNYCH OBRON.

8. REKLAMODAWCY

Twoja korespondencja lub transakcje biznesowe lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym płatności i dostawy powiązanych towarów lub usług, a także wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami są wyłącznie między Tobą i taki reklamodawca. Zgadzasz się, że Zarla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców w Usługach lub za ich pośrednictwem.

9. LINKI I USŁUGI STRON TRZECICH

Usługi mogą dostarczać (1) informacje i treści dostarczane przez osoby trzecie; (2) linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich, takich jak sprzedawcy towarów i usług; oraz (3) produkty i usługi stron trzecich do sprzedaży bezpośrednio do Ciebie. Należy pamiętać, że niektóre z tych linków mogą być linkami marketingu afiliacyjnego zakodowanymi przez partnerów zewnętrznych. Oznacza to, że możemy zarobić prowizję, gdy klikniesz lub dokonasz zakupów za pośrednictwem linków afiliacyjnych, a partnerzy afiliacyjni mogą używać plików cookie, aby zrozumieć, jak korzystasz z Usług. Więcej informacji na temat naszych praktyk marketingu afiliacyjnego można znaleźć w Oświadczeniu reklamowym Zarla. Zarla nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów i nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach, (ii) wszelkie błędy lub pominięcia w tych witrynach lub zasobach lub (iii) wszelkie praktyki przetwarzania informacji lub inne praktyki biznesowe operatorów takich witryn lub zasobów. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Zarla nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek powiązanych witrynach lub zasobach. Twoje interakcje z takimi stronami trzecimi będą podlegać własnym warunkom świadczenia usług i polityce prywatności stron trzecich oraz wszelkim innym podobnym warunkom.

10. MODYFIKACJA I ZAKOŃCZENIE

10.1 Modyfikacja Usług. Zarla zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, Usług (lub dowolnej ich części) w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez. Zgadzasz się, że Zarla nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

10.2 Wypowiedzenie. Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możemy, według naszego wyłącznego i całkowitego uznania, odmówić Ci dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Podstawy takiego rozwiązania obejmują między innymi (a) naruszenia lub naruszenia niniejszych Warunków lub innych umów, (b) wnioski organów ścigania lub organów rządowych, (c) zaprzestanie lub istotną modyfikację Usług (lub jakichkolwiek jej części), (d) nieoczekiwane problemy lub problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem, (e) wydłużone okresy bezczynności (f) działania związane z ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa Zarla, jej agentów i podmiotów stowarzyszonych, jej użytkowników i społeczeństwa; lub (g) jeśli podasz jakiekolwiek informacje, w tym informacje rejestracyjne, które są fałszywe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne. Jeśli bez powodu wygaśniemy Twoje prawo do dostępu do Usług, wypełnimy nasze zobowiązania wobec Ciebie dotyczące wszelkich zamówień nierozstrzygniętych w momencie wypowiedzenia. Jeśli zamkniesz swoje konto, pozostaniesz odpowiedzialny zgodnie z niniejszymi Warunkami za wszelkie zakupy dokonane przed zamknięciem. Jeśli wygaśniemy Twoje prawo do dostępu do Usług, niniejsze Warunki wygasną, a wszystkie prawa, które masz, aby uzyskać dostęp do Usług, natychmiast wygasną; jednak niektóre postanowienia niniejszych Warunków będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu umowy, w tym między innymi postanowienia dotyczące obowiązkowego arbitrażu i zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego. Zamknięcie konta może również obejmować, według wyłącznego uznania Zarla, usunięcie konta i/lub Treści użytkownika.

11. OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ SEKCJĘ. WPŁYWA NA TWOJE PRAWA, W TYM TWOJE PRAWO DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.

11.1 Zastosowanie. Ty i Zarla zgadzacie się, że niniejsze Warunki wpływają na handel międzystanowy oraz że Federalna Ustawa Arbitrażowa reguluje interpretację i egzekwowanie tych postanowień dotyczących arbitrażu. Niniejsza sekcja ma być interpretowana szeroko i reguluje wszelkie spory między nami, w tym między innymi roszczenia wynikające z lub odnoszące się do dowolnego aspektu relacji między nami, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakichkolwiek inna teoria prawa; roszczenia powstałe przed niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek wcześniejszą umową (w tym między innymi roszczenia związane z reklamą); oraz roszczenia, które mogą powstać po rozwiązaniu niniejszych Warunków. Jedynymi sporami wyłączonymi z tego szerokiego zakazu są spory sądowe dotyczące niektórych praw własności intelektualnej i drobne roszczenia sądowe, jak przedstawiono poniżej.

11.2 Wstępne rozstrzyganie sporów. Większość sporów można rozwiązać bez uciekania się do arbitrażu. Jeśli masz z nami jakikolwiek spór, zgadzasz się, że przed podjęciem jakichkolwiek formalnych działań skontaktujesz się z nami pod adresem hello@zarla.com i podasz krótki, pisemny opis sporu oraz swoje dane kontaktowe (w tym nazwę użytkownika, jeśli dotyczy konta). Z wyjątkiem roszczeń dotyczących własności intelektualnej i roszczeń sądowych dotyczących drobnych roszczeń, strony zgadzają się dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory, roszczenia, pytania lub spory bezpośrednio poprzez konsultacje z Zarla, a negocjacje w dobrej wierze będą warunkiem dla każdej ze stron wszczynających pozew lub arbitraż.

11.3 Wiążący arbitraż. Jeżeli strony nie osiągną uzgodnionego rozwiązania w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od momentu wszczęcia nieformalnego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z powyższym postanowieniem dotyczącym wstępnego rozstrzygania sporów, każda ze stron może zainicjować wiążący arbitraż jako jedyny sposób rozstrzygnięcia roszczeń , (z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 11.7) poniżej) z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. W szczególności wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane (w tym tworzenie, wykonanie i naruszenie Warunków), wzajemne relacje stron i/lub korzystanie z Zarla zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu administrowanego przez JAMS zgodnie z Zasadami procedury uproszczonego arbitrażu JAMS dla roszczeń nieprzekraczających 250 000 USD oraz zasadami i procedurami kompleksowego arbitrażu JAMS dla roszczeń przekraczających 250 000 USD obowiązującym w momencie wszczęcia arbitrażu, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe.

11.4 Uprawnienia arbitra. Arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, ma wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z interpretacją, zastosowaniem, wykonalnością lub sformułowaniem niniejszych Warunków, w tym między innymi wszelkich roszczeń, które całość lub jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub podlega unieważnieniu, niezależnie od tego, czy roszczenie podlega arbitrażowi, czy kwestia uchylenia w drodze postępowania sądowego. Arbiter będzie uprawniony do przyznania wszelkich ulg, jakie byłyby dostępne w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Orzeczenie arbitra ma formę pisemną i jest wiążące dla stron oraz może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwym.

11.5 Złożenie wniosku. Aby rozpocząć arbitraż, musisz wykonać następujące czynności: (a) Napisz Wezwanie do Arbitrażu zawierające opis roszczenia i kwotę odszkodowania, które chcesz odzyskać (kopię Wezwania do arbitrażu można znaleźć na stronie www.jamsadr .com); (b) Wysłać trzy kopie Żądania arbitrażowego wraz z odpowiednią opłatą za zgłoszenie do JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco California 94111; oraz (c) wyślij jedną kopię Wezwania do arbitrażu do nas na adres Zarla, Attn: Legal Department, 340 S Lemon Ave #3577 Walnut CA 91789.

W zakresie, w jakim opłata za wniesienie sprawy do arbitrażu przekracza koszt wniesienia pozwu, Zarla zapłaci dodatkowy koszt. Jeśli arbiter uzna, że ​​arbitraż nie jest niepoważny, Zarla zapłaci opłaty zafakturowane przez JAMS, w tym opłaty za zgłoszenie oraz koszty arbitra i rozprawy. Ponosisz odpowiedzialność za własne honoraria adwokackie, chyba że zasady arbitrażu i/lub obowiązujące prawo stanowią inaczej.

Strony rozumieją, że w przypadku braku tego obowiązkowego przepisu dotyczącego arbitrażu, miałyby prawo pozwać do sądu i rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Ponadto rozumieją, że w niektórych przypadkach koszty arbitrażu mogą przekraczać koszty postępowania sądowego, a prawo do ujawnienia informacji może być bardziej ograniczone w arbitrażu niż w sądzie. Arbitraż może mieć miejsce w hrabstwie, w którym mieszkasz w momencie złożenia wniosku, chyba że oboje zgodzimy się na inną lokalizację lub arbitraż telefoniczny.

11.6 Zrzeczenie się pozwu zbiorowego. Strony ponadto uzgadniają, że arbitraż będzie prowadzony wyłącznie we własnym zakresie, a nie jako pozew zbiorowy lub inne powództwo reprezentacyjne, a strony wyraźnie zrzekają się prawa do wniesienia pozwu zbiorowego lub dochodzenia zadośćuczynienia na zasadzie zbiorowej. UŻYTKOWNIK I ZARLA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIU TYLKO W TWOIM INDYWIDUALNYM ZAKRESIE, A NIE JAKO POWÓD CZY CZŁONEK ZESPOŁU W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM LUB PRZEDSTAWICIELSKIM. Jeżeli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że zrzeczenie się pozwu zbiorowego określone w niniejszym paragrafie jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może być prowadzony na zasadzie zbiorowej, wówczas postanowienia dotyczące arbitrażu określone powyżej zostaną uznane za nieważne w całości i uważa się, że strony nie zgodziły się na arbitraż w sporach.

11.7 Wyjątek: spory sądowe dotyczące własności intelektualnej i drobnych roszczeń. Niezależnie od decyzji stron o rozstrzygnięciu wszystkich sporów w drodze arbitrażu, każda ze stron może wnieść powództwo o egzekwowanie, ustalenia dotyczące ważności lub roszczenia wynikające z lub związane z kradzieżą, piractwem lub nieuprawnionym wykorzystaniem własności intelektualnej w sądzie stanowym lub federalnym lub w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej („prawa własności intelektualnej” oznaczają patenty, prawa autorskie, prawa osobiste, znaki towarowe i tajemnice handlowe, ale nie prawa do prywatności ani do wizerunku). Każda ze stron może również dochodzić zadośćuczynienia w sądzie ds. drobnych roszczeń w przypadku sporów lub roszczeń w zakresie właściwości tego sądu.

11.8 30-dniowe prawo do rezygnacji: Użytkownik ma prawo do rezygnacji i nie jest związany postanowieniami dotyczącymi zrzeczenia się arbitrażu i postępowania grupowego określonymi powyżej, wysyłając pisemne zawiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na adres hello@zarla.com wraz z temat, „REZYGNACJA Z ARBITRAŻU I POZWU ZBIOROWEGO”. Powiadomienie należy wysłać w ciągu trzydziestu dni od pierwszego skorzystania z Usług. W przeciwnym razie będziesz zobowiązany do rozstrzygania sporów zgodnie z warunkami niniejszych paragrafów. Jeśli zrezygnujesz z tych postanowień dotyczących arbitrażu, Zarla również nie będzie nimi związana.

11.9 Zmiany w tej sekcji: Zarla poinformuje o wszelkich zmianach w tej sekcji z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, publikując je w Usługach. Zmiany zaczną obowiązywać trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Usługach lub przesłaniu użytkownikowi pocztą elektroniczną. W przeciwnym razie zmiany w tej sekcji będą miały zastosowanie prospektywnie tylko do roszczeń powstałych po trzydziestym (30.) dniu. Jeżeli sąd lub arbiter zdecyduje, że niniejsza podsekcja dotycząca „Zmian w niniejszym paragrafie” nie jest wykonalna lub nieważna, wówczas niniejsza podsekcja zostanie oddzielona od sekcji zatytułowanej Obowiązkowy arbitraż i odstąpienie od pozwu zbiorowego, a sąd lub arbiter zastosuje pierwszy Obowiązkowy Arbitraż oraz sekcja Zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego po rozpoczęciu korzystania z Usług.

12. Prawo kontroli i rozdzielność

Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez względu na przepisy kolizyjne. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną, będzie egzekwowana tak skutecznie, jak to możliwe, podczas gdy wszystkie inne postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące.

13. WARUNKI OGÓLNE

13.1 Siła wyższa. W żadnym wypadku Zarla, jej licencjodawca lub dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie świadczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze zdarzenia pozostającego poza jego uzasadnioną kontrolą.

13.2 Brak zrzeczenia się; Podzielność. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie będzie wiążące, chyba że zostanie sporządzone na piśmie, żadne zrzeczenie się któregokolwiek warunku niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a także niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Zarla jakiegokolwiek prawa lub zadośćuczynienie w niniejszych Warunkach nie zrzeka się tego prawa lub zadośćuczynienia. Jeżeli arbiter lub sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien dołożyć starań, aby w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wprowadzić w życie intencje stron odzwierciedlone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

13.3 Beneficjenci zewnętrzni. Zgadzasz się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie będzie beneficjentów będących osobami trzecimi niniejszych Warunków.

13.4 Różne. Niniejsze Warunki (oraz wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie) stanowią całość umowy między Tobą a Zarlą i regulują korzystanie przez Ciebie z Usług, Usług i produktów dostarczanych przez Zarlę oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Zarlą w tym zakresie. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa lub licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przez Ciebie cedowane ani delegowane. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa lub licencje udzielone na ich podstawie mogą być cedowane lub delegowane przez Zarlę bez ograniczeń. Niniejsze Warunki wiążą i działają na korzyść każdej ze stron oraz jej następców i dozwolonych cesjonariuszy. Niniejsze Warunki nie mogą być modyfikowane przez ustne oświadczenie przedstawiciela Zarla. Niniejsze Warunki nie zakładają ani nie tworzą żadnej agencji, partnerstwa, joint venture ani relacji pracownik-pracodawca. Zgadzasz się, że wszelkie umowy zawarte między Tobą a nami w formie elektronicznej są tak samo prawnie wiążące, jak gdyby zostały sporządzone w fizycznej formie pisemnej. Niniejsze Warunki nie będą interpretowane przeciwko autorowi. „W tym” lub „w tym” oznacza odpowiednio „w tym bez ograniczeń” lub „w tym bez ograniczeń”, o ile wyraźnie nie określono inaczej. Jeśli korzystasz z Usług na rzecz lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, Twoje prawa licencyjne nie przekraczają praw przyznanych konsumentom pozarządowym. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych.

13.5 Zawiadomienia. Możemy dostarczyć Ci zawiadomienie pocztą elektroniczną, publikując zawiadomienie w Usługach lub w inny wybrany przez nas sposób, a takie zawiadomienie będzie skuteczne w momencie wysyłki. Jeśli powiadomisz nas, będzie ono skuteczne po otrzymaniu i musisz użyć następującego adresu fizycznego lub adresu e-mail: (1) Zarla, 2093 Philadelphia Pike #2555 Claymont DE 19703 Stany Zjednoczone; lub (2) hello@zarla.com.

14. PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt na adres e-mail hello@zarla.com. Ostatnia aktualizacja: poniedziałek 22, 2021.