BELANGRIJKE MEDEDELING: GESCHILLEN OVER DEZE VOORWAARDEN EN DIENSTEN VAN ZARLA ZIJN ONDERWORPEN AAN BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFSTAND VAN KLASSE-ACTIERECHTEN ZOALS GEDETAILLEERD IN DE ONDERSTAANDE ARBITRAGE EN AFWIJZING VAN KLASSE-ACTIES.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") is een wettelijke overeenkomst tussen u en Zarla en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en divisies die van tijd tot tijd kunnen veranderen (gezamenlijk "Zarla", "wij", "ons" en "ons"). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Zarla-website, mobiele applicaties en andere digitale en interactieve diensten die zijn gekoppeld aan deze voorwaarden (samen de "Diensten").

U erkent en gaat ermee akkoord dat u, door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, aangeeft dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft u geen recht op toegang tot of gebruik van de Services.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig voor updates. Eventuele wijzigingen zullen op de Diensten worden gepubliceerd. Als u niet akkoord gaat met of niet kunt voldoen aan de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Services. De bijgewerkte voorwaarden worden van kracht nadat ze zijn gepubliceerd en zijn van toepassing op toekomstige basis, tenzij anders bepaald in een kennisgeving aan u, en behalve zoals bepaald in de sectie Verplichte arbitrage en vrijstelling van collectieve vorderingen van deze voorwaarden. Als u de Services na een dergelijke update blijft gebruiken, betekent dit uw bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Services. We zullen deze voorwaarden aan u verstrekken of ze op de Services plaatsen in verband met de functies waarop ze van toepassing zijn; ze zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Het privacybeleid van Zarla (dat beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken en uw toestemming voor dergelijke verzameling, gebruik en openbaarmaking) is bijvoorbeeld door verwijzing opgenomen en maakt deel uit van deze voorwaarden. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald kenmerk van de Services, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang, maar alleen in de mate van het conflict.

1. SUBSIDIABILITEIT EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Geschiktheid. Om de Services te gebruiken, moet u de wettelijke leeftijd en bekwaamheid hebben, en vertegenwoordigen en garanderen dat u dat bent. Door de Services namens een derde partij te gebruiken, verklaart u ons dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van die derde partij bent en dat uw gebruik van de Services de aanvaarding door die derde van deze Voorwaarden inhoudt. Als u eerder door Zarla geen toegang tot de Services hebt gekregen, mag u geen toegang krijgen tot de Services.

1.2 Gebruik buiten de Verenigde Staten van Amerika. De Diensten worden beheerd en aangeboden door Zarla uit de Verenigde Staten van Amerika. Zarla verklaart niet dat de Diensten geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang krijgen tot of gebruik maken van de Services vanaf andere locaties, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

2. ONZE EIGENDOMSRECHTEN

2.1 Intellectuele eigendomsrechten. De Services zijn eigendom van en worden beheerd door Zarla en bevatten materiaal dat geheel of gedeeltelijk is afgeleid van materiaal dat is geleverd door Zarla en haar partners, evenals andere bronnen, en wordt beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetten, internationale verdragsbepalingen, handelsmerken, service merken en andere intellectuele eigendomsrechten. De Services worden ook beschermd als een collectief werk of compilatie onder het Amerikaanse auteursrecht en andere wetten en verdragen. U stemt ermee in u te houden aan alle toepasselijke auteursrechten en andere wetten, evenals alle aanvullende auteursrechtelijke kennisgevingen of beperkingen in de Services. U erkent dat de Services zijn ontwikkeld, samengesteld, voorbereid, herzien, geselecteerd en gearrangeerd door Zarla en anderen door toepassing van methoden en beoordelingsnormen die zijn ontwikkeld en toegepast door het besteden van aanzienlijke tijd, moeite en geld, en waardevolle intellectuele eigendom van Zarla en dergelijke anderen. U stemt ermee in om de eigendomsrechten van Zarla en alle anderen die rechten hebben op de Services te beschermen tijdens en na de looptijd van deze Voorwaarden en om te voldoen aan alle redelijke schriftelijke verzoeken van Zarla of haar leveranciers en licentiegevers van inhoud of anderszins ("Leveranciers") om hun contractuele, wettelijke en common law-rechten in de Services en die van anderen te beschermen. U stemt ermee in Zarla onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Services door een persoon of entiteit of van enige claim dat de Services inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere contractuele, wettelijke of common law-rechten. Alle huidige en toekomstige rechten op en op handelsgeheimen, octrooien, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, knowhow en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook onder de wetten van een overheidsinstantie, binnen- of buitenland, inclusief maar niet beperkt tot rechten in en op alle aanvragen en registraties met betrekking tot de Diensten zullen, zoals tussen u en Zarla, te allen tijde het enige en exclusieve eigendom van Zarla zijn en blijven.

2.2 Gebruik van merken. U mag de handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, auteursrechten of logo's van Zarla niet gebruiken op een manier die de indruk wekt dat dergelijke artikelen aan u toebehoren of met u geassocieerd zijn of, tenzij hierin anders vermeld, worden gebruikt met toestemming van Zarla, en u erkent dat u geen eigendomsrechten hebt in of op dergelijke items.

3. LICENTIE EN VERBODEN GEDRAG

3.1 Uw licentie. Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht op toegang tot en gebruik van de Services voor uw eigen persoonlijk gebruik in overeenstemming met de Voorwaarden.

3.2 Verboden gebruik. Het gebruik van de Services voor illegale doeleinden of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​in deze Voorwaarden, is ten strengste verboden. Zonder beperking zult u niet:

Kopiëren, downloaden (anders dan via paginacaching noodzakelijk voor persoonlijk gebruik, of zoals anderszins uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Voorwaarden), wijzigen, distribueren, posten, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, uitzenden, dupliceren, publiceren, opnieuw publiceren, uploaden, licentiëren, reverse-engineering, afgeleide werken maken van, of te koop aanbieden van enige inhoud of andere informatie die is opgenomen in of verkregen van of via de Diensten, op welke manier dan ook behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zarla; Schrapen, openen, controleren, indexeren, framen, linken of kopiëren van inhoud of informatie op de Services door de Services op een geautomatiseerde manier te openen, met behulp van een robot, spider, scraper, webcrawler of enige andere toegangsmethode anders dan handmatig toegang tot de openbaar beschikbare delen van de Services via een browser of toegang tot de Services via een goedgekeurde API; De beperkingen in eventuele robotuitsluitingsheaders van de Services schenden, of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om toegang tot de Services te voorkomen of te beperken;

4. VERKOOPVOORWAARDEN

Voor zover u een aankoop doet van producten die door Zarla op de Diensten worden aangeboden, zal een dergelijke aankoop onderworpen zijn aan afzonderlijke verkoopvoorwaarden die worden weergegeven op de website of online dienst waar de aankoop wordt gedaan.

5. GARANTIES EN DISCLAIMERS

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT:

DE EVENTUELE GARANTIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ELK PRODUCT DAT VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR IS, WORDEN VERSTREKT DOOR DE FABRIKANT VAN EEN DERGELIJK PRODUCT. ALLE PRODUCTEN WORDEN VERVAARDIGD DOOR DERDEN. UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIES. Zarla WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, GEEN TITEL EN. Zarla AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, VERKEERDE LEVERING OF HET NIET VERSTREKKEN VAN ENIGE INHOUD OF HET NIET OPSLAAN VAN PERSONALISATIE-INSTELLINGEN OF GEBRUIKERSMATERIALEN. ALLE INHOUD DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA DE SERVICES WORDT GEDOWNLOAD EN GEBRUIKT NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIEL APPARAAT, SOFTWARE, LO OF TECHNOLOGIE OF FOUT VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN PURZarla OF VIA OF VAN DE DIENSTEN ZAL ENIGE GARANTIE GEVEN. DE DIENSTEN BIEDEN GEEN MEDISCH OF JURIDISCH ADVIES. RAADPLEEG MET UW ARTS MET BETREKKING TOT ALLE KWESTIES MET BETREKKING TOT DE PREVENTIE, DIAGNOSE OF BEHANDELING VAN ENIGE MEDISCHE AANDOENING, EN MET UW JURIDISCHE RAAD OVER ENIGE WETTELIJKE BEZORGING. Zarla GEEFT GEEN VERKLARING, GARANTIE, GARANTIE OF BELOFTE DAT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF BIJZONDERE RESULTATEN BEREIKEN, MET INBEGRIP VAN WERKMOGELIJKHEDEN. Zarla IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INHOUD VAN DERDEN OP DIENSTEN, ENIGE LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN OF WEBSITES VAN DERDEN. Zarla CONTROLEERT GEEN GEBRUIKERS DIE ZICH ZICH VIA DE DIENSTEN Identificeren ALS DESKUNDIGEN ALS DESKUNDIGEN OVER BEPAALDE ONDERWERPEN, EN JE GAAT ERMEE AKKOORD Zarla NIET VERANTWOORDELIJK TE HOUDEN VOOR HET VERTROUWEN VAN DERGELIJKE DESKUNDIGEN ALS JE NIET DE RESULTATEN BEREIKT DIE JE VERWACHT OP DESKUNDIGEN. VERPAKKING, ETIKETTEN EN INSTRUCTIES KUNNEN AFWIJZINGEN VAN DE FABRIKANT EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN BEVATTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE PRODUCTEN DIE U AANKOOPT. Zarla MAAKT ALLE DISCLAIMERS IN DEZE PARAGRAAF NAMENS ZICHZELF EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS.

6. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL Zarla, HAAR RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LEDEN, AANDEELHOUDERS OF VERTEGENWOORDIGERS (EN ALLE OPVOLGERS EN OPDRACHTGEVERS VAN EEN VAN DE VOORGAANDE) (GEZAMENLIJK "Zarla" VOOR EEN NIET-VERANTWOORDELIJKE SECTIE) ZIJN , SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE PRESTATIES, HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN OF PRODUCTEN TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS Zarla OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMSTIGE HANDELING, ONRECHTMATIGHEID STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OVERTREDING VAN STATUTEN OF ANDERSZINS. Zarla IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN GOOD WILL. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID HET BETAALDE BEDRAG OVERSCHRIJDEN VOOR HET PRODUCT OF DE SERVICE WAAROP DE CLAIM BETREKKING HEEFT OF, ALS DE CLAIM GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN PRODUCT OF SERVICE, $ 100.

Zarla GEEFT GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJFT, GARANDEERT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF SERVICE DIE WORDT GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE DIENSTEN OF ENIGE WEBSITE DIE WORDT UITGEVOERD OF GEKOPPELD AAN VIA DE SERVICE, EN Zarla ZAL IN GEEN GEVAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. Zarla IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BESLISSEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN DERDE PARTIJEN. U AANVAARDT VRIJWILLIG HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE UIT HET VOORGAANDE. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTILE DOEL NIET VOLDOET EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van het burgerlijk wetboek van Californië § 1542, waarin staat: "Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan ​​op het moment dat de vrijwaring wordt uitgevoerd, die indien hij bij hem bekend was, moet dit zijn afwikkeling met de schuldenaar wezenlijk hebben beïnvloed.” Deze release omvat de criminele handelingen van anderen.

7. VRIJWARING

U GAAT ERMEE AKKOORD OM Zarla EN HAAR RESPECTIEVE OFFICIREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LEDEN, AANDEELHOUDERS OF VERTEGENWOORDIGERS (EN ALLE OPVOLGERS EN TOEWIJZEN VAN EEN VAN DE VOORGAANDE, SCHADELIJK VAN C. GAMLESS A) TE SCHADELEN , REDELIJKE VERGOEDINGEN EN UITBETALINGEN VAN ADVOCATEN, GEMAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, UW VERBINDING MET DE DIENSTEN, UW SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN OF Zarla PRIVACYBELEID, UW SCHENDING VAN EEN WET INDIENING, PLAATSING OF OVERDRACHT VAN GEBRUIKERSINHOUD BIJ DE DIENSTEN, EN/OF UW SCHENDING VAN ENIGE RECHTEN VAN EEN ANDER. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR, OP EIGEN KOSTEN, OM DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE VAN DERGELIJKE GESCHILLEN OP TE NEMEN, EN IN ELK GEVAL ZAL U MET ONS SAMENWERKEN BIJ HET BEVORDEREN VAN BESCHIKBARE VERDEDIGING.

8. ADVERTEERDERS

Uw correspondentie of zakelijke transacties met of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de Services worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of services, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerder. U stemt ermee in dat Zarla niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op of via de Services.

De Services kunnen (1) informatie en inhoud leveren die door derden wordt geleverd; (2) links naar websites of bronnen van derden, zoals verkopers van goederen en diensten; en (3) producten en diensten van derden die rechtstreeks aan u worden verkocht. Houd er rekening mee dat sommige van deze links geaffilieerde marketinglinks kunnen zijn die zijn gecodeerd door externe partners. Dit betekent dat we een commissie kunnen verdienen wanneer u klikt op of aankopen doet via gelieerde links, en gelieerde partners kunnen cookies gebruiken om inzicht te krijgen in uw gebruik van de Services. Raadpleeg de Zarla Advertising Disclosure voor meer informatie over onze marketingpraktijken voor partners. Zarla is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en onderschrijft en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (i) enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen, (ii) eventuele fouten of weglatingen in deze websites of bronnen, of (iii) alle informatieverwerkingspraktijken of andere zakelijke praktijken van de exploitanten van dergelijke sites of bronnen. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Zarla niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op gelinkte sites of bronnen. Uw interacties met dergelijke derden worden beheerst door de eigen servicevoorwaarden en het privacybeleid van de derde partijen, en alle andere soortgelijke voorwaarden.

10. WIJZIGING EN BEINDIGING

10.1 Wijziging van Diensten. Zarla behoudt zich het recht voor om de Diensten (of een deel daarvan) op elk moment, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. U stemt ermee in dat Zarla niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

10.2 Beëindiging. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. We kunnen, naar eigen goeddunken, u op elk moment de toegang tot alle of een deel van de Services ontzeggen, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan u. Gronden voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van deze Voorwaarden of andere overeenkomsten, (b) verzoeken van wetshandhavings- of overheidsinstanties, (c) stopzetting of materiële wijziging van de Services (of enige andere deel daarvan), (d) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen, (e) langere perioden van inactiviteit (f) activiteiten met betrekking tot de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Zarla, zijn agenten en gelieerde ondernemingen, zijn gebruikers en het publiek; of (g) als u informatie verstrekt, inclusief registratie-informatie, die onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is. Als we zonder reden uw recht op toegang tot de Services beëindigen, zullen we onze verplichtingen jegens u nakomen met betrekking tot een bestelling die op het moment van beëindiging uitstaat. Als u uw account beëindigt, blijft u op grond van deze voorwaarden aansprakelijk voor elke aankoop die vóór de beëindiging is gedaan. Als we uw recht op toegang tot de Services beëindigen, worden deze Voorwaarden beëindigd en worden alle rechten die u hebt om toegang te krijgen tot de Services onmiddellijk beëindigd; bepaalde bepalingen van deze voorwaarden zijn echter nog steeds van toepassing na beëindiging, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bepalingen inzake verplichte arbitrage en vrijstelling van collectieve vorderingen. Beëindiging van uw account kan ook, naar eigen goeddunken van Zarla, het verwijderen van uw account en/of Gebruikersinhoud inhouden.

11. VERPLICHTE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE

LEES DIT SECTIE AANDACHTIG DOOR. HET BENVLOEDT UW WETTELIJKE RECHTEN, MET INBEGRIP VAN UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK IN TE STELLEN BIJ DE RECHTBANK.

11.1 Toepassing. U en Zarla zijn het erover eens dat deze voorwaarden van invloed zijn op handel tussen staten en dat de federale arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt. Deze sectie is bedoeld om ruim te worden geïnterpreteerd en regelt alle geschillen tussen ons, inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen ons, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere andere juridische theorie; claims die zijn ontstaan ​​vóór deze voorwaarden of een eerdere overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot advertenties); en claims die kunnen ontstaan ​​na de beëindiging van deze Voorwaarden. De enige geschillen die zijn uitgesloten van dit brede verbod zijn de procesvoering van bepaalde intellectuele eigendomsrechten en kleine rechtsvorderingen, zoals hieronder beschreven.

11.2 Initiële geschillenbeslechting. De meeste geschillen kunnen worden opgelost zonder arbitrage. Als u een geschil met ons heeft, stemt u ermee in dat u, voordat u enige formele actie onderneemt, contact met ons opneemt via hello@zarla.com en een korte, schriftelijke beschrijving van het geschil en uw contactgegevens (inclusief uw gebruikersnaam, als uw geschil betrekking heeft op een rekening). Met uitzondering van intellectuele eigendom en gerechtelijke vorderingen voor geringe vorderingen, komen de partijen overeen hun uiterste best te doen om een ​​geschil, claim, vraag of meningsverschil rechtstreeks op te lossen door overleg met Zarla, en onderhandelingen te goeder trouw zullen een voorwaarde zijn voor elke partij die een rechtszaak start of arbitrage.

11.3 Bindende arbitrage. Als de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van zestig (60) dagen vanaf het moment waarop informele geschillenbeslechting is gestart onder de bepaling voor initiële geschillenbeslechting hierboven, kan elke partij bindende arbitrage initiëren als het enige middel om claims op te lossen , (behalve zoals bepaald in sectie 11.7 hieronder) onderhevig aan de onderstaande voorwaarden. In het bijzonder zullen alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en schending van de Voorwaarden), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van Zarla definitief worden beslecht door bindende arbitrage beheerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS-regels voor gestroomlijnde arbitrageprocedures voor vorderingen die niet hoger zijn dan $ 250.000 en de JAMS uitgebreide arbitrageregels en -procedures voor vorderingen van meer dan $ 250.000 die van kracht zijn op het moment dat de arbitrage wordt gestart, met uitzondering van alle regels of procedures die groepsvorderingen regelen of toestaan.

11.4 Bevoegdheden van de arbiter. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of vorming van deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen die alle of een deel van deze Voorwaarden is nietig of vernietigbaar, ongeacht of een claim onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand door middel van procesvoering. De arbiter is bevoegd om alle rechtsmiddelen toe te kennen die volgens de wet of in billijkheid beschikbaar zouden zijn in een rechtbank. De uitspraak van de arbiter zal schriftelijk zijn en bindend zijn voor de partijen en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank.

11.5 Aanvraag indienen. Om een ​​arbitrage te starten, moet u het volgende doen: (a) Een verzoek tot arbitrage schrijven met een beschrijving van de claim en het bedrag van de schadevergoeding dat u wilt verhalen (u kunt een kopie van een verzoek tot arbitrage vinden op www.jamsadr .com); (b) Stuur drie exemplaren van het verzoek om arbitrage, plus de toepasselijke indieningstaks, naar JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco California 94111; en (c) Stuur een kopie van het verzoek om arbitrage naar ons op Zarla, Attn: Legal Department, 340 S Lemon Ave #3577 Walnut CA 91789.

Voor zover de indieningsvergoeding voor de arbitrage hoger is dan de kosten van het indienen van een rechtszaak, zal Zarla de extra kosten betalen. Als de arbiter van mening is dat de arbitrage niet lichtzinnig is, zal Zarla de door JAMS gefactureerde vergoedingen betalen, inclusief dossierkosten en arbitrage- en hoorzittingskosten. U bent verantwoordelijk voor uw eigen advocatenhonoraria, tenzij de arbitrageregels en/of toepasselijke wetgeving anders bepalen.

De partijen begrijpen dat ze zonder deze verplichte arbitragebepaling het recht zouden hebben om voor de rechtbank te dagen en een juryrechtspraak te hebben. Ze begrijpen verder dat de arbitragekosten in sommige gevallen hoger kunnen zijn dan de proceskosten en dat het recht op ontdekking bij arbitrage beperkter kan zijn dan bij de rechtbank. Arbitrage kan plaatsvinden in de provincie waar u woont op het moment van indiening, tenzij u en wij beiden een andere locatie of telefonische arbitrage overeenkomen.

11.6 Ontheffing van groepsvorderingen. De partijen komen voorts overeen dat de arbitrage alleen zal worden uitgevoerd in de respectieve individuele hoedanigheid van de partij en niet als een groepsvordering of andere representatieve vordering, en de partijen zien uitdrukkelijk af van hun recht om een ​​groepsvordering in te stellen of op collectieve basis schadevergoeding te vorderen. U EN Zarla KOMEN OVEREEN DAT ELK CLAIMS TEGEN DE ANDER UITSLUITEND IN UW OF HAAR INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KAN INSTELLEN, EN NIET ALS EIGENAARS OF KLASSIEKE LID IN ENIGE VERMELDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGDE PROCEDURE. Als een rechtbank of arbiter bepaalt dat de vrijstelling van groepsvordering zoals uiteengezet in deze paragraaf om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, worden de hierboven uiteengezette arbitragebepalingen in hun geheel als nietig beschouwd en de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.

11.7 Uitzondering: Geschillen over intellectueel eigendom en gerechtelijke vorderingen voor geringe vorderingen. Niettegenstaande het besluit van de partijen om alle geschillen via arbitrage op te lossen, kan elke partij handhavingsmaatregelen, geldigheidsbepalingen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom, indienen bij de staats- of federale rechtbank of bij het US Patent and Trademark Office om zijn intellectuele eigendomsrechten te beschermen (“intellectuele eigendomsrechten” betekent octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar geen privacy- of publiciteitsrechten). Elke partij kan ook voorziening zoeken bij een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de reikwijdte van de jurisdictie van die rechtbank vallen.

11.8 30-dagen recht op opt-out: je hebt het recht om je af te melden en niet gebonden te zijn aan de bepalingen van arbitrage en ontheffing van class action zoals hierboven uiteengezet door een schriftelijke kennisgeving te sturen van je beslissing om je af te melden naar hello@zarla.com met de onderwerpregel, "ARBITRAGE EN KLASSE ACTIE AFWIJZING OPT-OUT." De kennisgeving moet binnen dertig dagen na uw eerste gebruik van de Services worden verzonden. Anders bent u verplicht geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van deze paragrafen. Als u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, is Zarla er ook niet aan gebonden.

11.9 Wijzigingen in deze sectie: Zarla zal dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze sectie door deze op de Services te plaatsen. Wijzigingen worden van kracht dertig (30) dagen nadat ze op de Services zijn geplaatst of per e-mail naar u zijn verzonden. Wijzigingen in deze sectie zijn verder alleen prospectief van toepassing op claims die ontstaan ​​na de dertigste (30e) dag. Als een rechtbank of arbiter besluit dat deze subsectie over "Wijzigingen in deze sectie" niet afdwingbaar of geldig is, wordt deze subsectie gescheiden van de sectie getiteld Verplichte arbitrage en vrijstelling van collectieve vorderingen, en past de rechtbank of arbiter de eerste verplichte arbitrage toe. en Class Action Waiver sectie die bestond nadat u de Services begon te gebruiken.

12. Toezicht op de wet en scheidbaarheid

Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, ongeacht de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. Als enig deel van deze voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, zal het zo effectief mogelijk worden gehandhaafd terwijl alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.

13. ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Overmacht. Zarla of zijn licentiegever of leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle.

13.2 Geen vrijstelling; Scheidbaarheid. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze voorwaarden zal bindend zijn tenzij schriftelijk, geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het falen van Zarla om enig recht uit te oefenen of af te dwingen of rechtsmiddel in deze Voorwaarden doet geen afstand van dat recht of rechtsmiddel. Als een arbiter of een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig acht, komen de partijen overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om, voor zover wettelijk toegestaan, uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

13.3 Derde Begunstigden. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, er geen derde begunstigden zijn van deze Voorwaarden.

13.4 Diversen. Deze voorwaarden (en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Zarla en regelen uw gebruik van de diensten, diensten en producten die door Zarla worden geleverd, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Zarla over dit onderwerp. Deze voorwaarden en alle rechten of licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden toegewezen of gedelegeerd. Deze voorwaarden en alle rechten of licenties die hieronder worden verleend, kunnen door Zarla zonder beperking worden toegewezen of gedelegeerd. Deze voorwaarden zijn bindend en komen ten goede aan elke partij en de opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partij. Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd door een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Zarla. Er is geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie bedoeld of gecreëerd door deze Voorwaarden. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten die door en tussen u en ons in elektronische vorm zijn gemaakt, even juridisch bindend zijn als in fysieke schriftelijke vorm. Deze voorwaarden zullen niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller. "Omvat(en)" of "inclusief" betekent respectievelijk "omvat(en) zonder beperking" of "inclusief zonder beperking", tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als u de Services voor of namens de Amerikaanse overheid gebruikt, gaan uw licentierechten niet verder dan die welke aan niet-gouvernementele consumenten worden verleend. De titels van de secties in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking.

13.5 Kennisgevingen. We kunnen u een kennisgeving bezorgen per e-mail, een kennisgeving plaatsen op de Services of een andere methode die we kiezen en een dergelijke kennisgeving wordt van kracht bij verzending. Als u ons hiervan op de hoogte stelt, is het van kracht zodra het is ontvangen en moet u het volgende fysieke adres of e-mailadres gebruiken: (1) Zarla, 2093 Philadelphia Pike #2555 Claymont DE 19703 Verenigde Staten; of (2) hello@zarla.com.

14. VRAGEN

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail op hello@zarla.com. Laatst bijgewerkt: maandag 22, 2021.